Regler vid Jultorget

Anmälan

För medverkan måste anmälan ske via KnivstaEvent.se

Anmälan garanterar inte plats på julmarknaden, inkommen anmälan om deltagande prövas av arrangören. Anmälan är bindande och försäljare/utställare/förening (vidare utställare) som fått sitt deltagande godkänt är betalningsskyldig för sin inbokade plats. Genom sin anmälan har utställaren godtagit gällande torghandelsregler.

Torghandel

Vid torghandelsståndet skall det finnas en skylt med firmanamn/namn, adress och telefonnummer uppsatt på väl synlig plats enl gällande lagstiftning.

Försäljningen och exponering får endast ske inom upplåten plats, se markering på bord/marken. Detta med tanke på framkomligheten för besökare och utryckningsfordon.

Högtalaranläggningar får endast användas efter samråd med arrangören.

Mathantverkare måste själva ombesörja att ev. nödvändiga tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun finns.

All hantering av brandfarliga varor måste informeras till Attunda räddningstjänst innan torgplats får intas.

 

Uppgift om varusortiment och verksamhet

I samband med platsbokningen skall anmälaren uppge vilka varor som han/hon tänker sälja. Detsamma gäller anmälan om uppträdanden och liknande.

Erhållen plats gäller endast det sortiment/framträdande som tagits upp i anmälan.

Om försäljning eller framträdande sker av väsentligt annorlunda sortiment/art än vad som uppgetts i anmälan äger arrangören rätt att avvisa utställaren från julmarknaden, om inte varorna plockats undan eller framträdandet avbryts efter tillsägelse.

Utställare som blivit avvisad på denna grund äger ej rätt till återbetalning av platshyra, denne åtar sig att utan protest avlägsna sig från torghandelsområdet.

 

Skyldighet att följa arrangörens uppmaningar

Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerheten på torghandelsområdet.

I enlighet med detta åligger det utställarna att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen.

Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återbetalning av platshyra.

 

Överlåtelse

Utställare får ej hyra ut sin plats (ej heller dela den med någon) i andra hand utan arrangörens kännedom. Sker detta har arrangören rätt att stänga av hyrestagaren från marknaden. Avgiften återbetalas ej.

 

Avbokning

Eventuell avbokning skall meddelas arrangören så snart som möjligt, att inte betala sin faktura är inte detsamma som avbokning.

Avbokning som sker senast 1/12 2019 är kostnadsfri och inbetald hyra återbetalas. Vid senare avbokningar debiteras 100% av priset.

Utställare är betalningsskyldig för sin inbokade plats även om den inte deltagit på Julmarknaden.

Mer information och frågor kontakta Knivsta Företagarförenings ordförande; ordforande@knivsta.com

För allas trevnad

För att allt skall fungera för allas trivsel men även rent praktiskt, så gäller ovan regler för torghandel vid Jul i Knivsta.

Vid frågor eller funderingar om arrangemanget går det bra att kontakta Knivsta Företagarförenings ordförande;
ordforande@knivsta.com